สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมงานจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย)

Share

       วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช