สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 เม.ย. 2561) [ 02/05/61 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [ 18/04/61 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข (ช่วงจากถนน คสล.เดิม - ลงลำห้วยบุ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 09/04/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 02/04/61 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเดชอุดม-นาห่อม (ช่วงแยกไปรษณีย์-แยกถนนบุญจันทร์) และถนนบุญจันทร์ รวม 2 สาย [ 14/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเดช (ช่วงจากถนนสุขเกษม - ถนนราษฎร์สามัคคี) [ 13/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ช่วงจากซอยหนองมันปา - ไปตามถนนสาธารณะ) [ 13/03/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 1, ตลาดสดเทศบาล 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช [ 12/03/61 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 3 (ช่วงจากซอยรัตนะ 6 - ซอยสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12/03/61 ]
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 07/03/61 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด กองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 07/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเกษม (ช่วงจากซอยส่งศรี 5 - ไปตามถนนเกษม ) [ 07/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนะ 3 (ช่วงจากซอยรัตนะ 3 - ซอยสันติสุข 1) [ 06/03/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยมีสุข 1 (ช่วงจากซอยมีสุข-ไปตามซอยมีสุข 1) [ 06/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/03/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 05/03/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 06/02/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 06/02/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม-ไปตามซอยบ้วทอง 2) [ 24/01/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ) [ 24/01/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีสุข (ช่วงจากซอยร่วมพัฒนถนนร่มไทร) [ 22/01/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองเดช [ 12/01/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดช จำนวน 9 สาย [ 12/01/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ [ 11/01/61 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบุญจันทร์ (ช่วงจากถนนพลบุตรเดิม-สุดเขตเทศบาล) [ 11/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางนา 1 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม-ซอยร่มไทร) [ 01/01/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวคม 2560 [ 01/01/61 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนประชาศิริ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28/12/60 ]
ประกาศเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25/12/60 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนประชาศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยอุทัย (ช่วงจากซอยบุญเพ็ง-ซอยบางนา) [ 25/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนพลบุตร (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม-ถนนบุญจันทร์) [ 25/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและระบบระบายน้ำ คสล.ซอยประชาศิริ 4 (ช่วงจากถนนประชาศิริ-ร่องน้ำสาธารณะ) [ 18/12/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนประชาศิริ รวม 2 สาย [ 18/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนสุทธิศักดิ์-ถนนราชสามัคคี) [ 18/12/60 ]
ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 08/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิมไปตามถนนประชาศิริ) [ 08/12/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 20/10/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง กว้าง 1.70 ม. ยาว 4.50 ม. สูง 7.75 ม. เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 09/10/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 กันยายน 2560 [ 09/10/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 [ 25/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนน คสล.เดิมซอยร่มไทร - ไปตามซอยร่มไทร) ซอยร่มไทร หมู่ 17 [ 18/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนศรีบัวทอง (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยสารินทร์) ถนนศรีบัวทอง หมู่ 2 [ 18/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนวัดป่าไทรงาม 2 (ช่วงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2191 - ถนนราษฎร์พัฒนา) [ 18/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากซอยร่มไทร - ถนน คสล.เดิมซอยนงลักษณ์) [ 18/08/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2560 [ 10/08/60 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 09/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยรัตนะ) [ 26/06/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 15/06/60 ]
ราคากลางโครงการลอกคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 11 สาย [ 12/06/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงภายในสนามกีฬาหนองแสงใต้พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู [ 23/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุรพงษ์ดำริ (ช่วงจากถนนสุรพงษ์ดำริ - ถนนพลอาสา) [ 23/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนสิทธิ์ศักดิ์ - ซอยแสนสำราญ) [ 17/05/60 ]
ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัดป่าไทรงาม 1 (ช่วงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 - ถนนศรีบัวทอง) [ 15/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่งศรี 1 (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนแสงเกษม) [ 02/05/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) [ 02/05/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2560 (1-30 เม.ย. 2560) [ 01/05/60 ]
ราคากลางโครงการก่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสรเดช ถนนสุนิพัฒน์ และถนนประชาศิริ รวม 3 สาย [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยสันติสุข) [ 20/04/60 ]
ตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) [ 18/04/60 ]
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 [ 18/04/60 ]
ตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 18/04/60 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารินทร์ (ช่วงจากซอยดำรงสิน - ถนนสุนิพัฒน์) [ 04/04/60 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม - ไปตามถนนประชาศิริ) [ 04/04/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2560 (1-31 มีนาคม 2560) [ 03/04/60 ]
ราคากลางโครงการขยายผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามม้า (ช่วงจากซอยสรเดช 1 - ซอยสรเดช 2) [ 13/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนา 3 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยบางนา 3) [ 13/03/60 ]
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้ายจำนวน 1 อัด [ 13/03/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (1-28 กุมภาพันธ์ 2560) [ 01/03/60 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทโธ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค) ครั้งที่ 2 [ 28/02/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องใต้ดินอาคารสำนักงานเทศบางเมืองเดชอุดม [ 24/02/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบางเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) [ 22/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยนงลักษณ์) [ 14/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนา 3 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยบางนา 3) [ 08/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันที 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ซอยหนองแต้) [ 07/02/60 ]
ราคากลางโครงการระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุรพงษ์ดำริ) [ 07/02/60 ]
ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามม้า (ช่วงจากซอยสรเดช 1 - ซอยสรเดช 2) [ 06/02/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) [ 06/02/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2560 (1-31 ม.ค. 2560) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 01/02/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (1-31 ธ.ค. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 02/01/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ถนนพลบุตร (ซ่วงจากซอยสารินทร์ - ไปตามถนนพลบุตร) [ 08/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักงานบังคับคดี (ซ่วงจากถนนสุพงษ์ดำริ - ถนนพลอาสา) [ 07/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน (ซ่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุพงษ์ดำริ) [ 07/12/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดออกกำลังกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ [ 07/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่งศรี 4 (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนแสงเกษม) [ 06/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านชัยอุดม ซอยพุฒพัน (ช่วงจากซอยบัวทอง 2 - ถนนสุรพงศ์ดำริ) [ 06/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 6 (ช่วงจากถนนรัตนะ - ไปตามซอยรัตนะ 6) [ 06/12/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (1-30 พ.ย. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 01/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปา (ช่วงจากซอยจันที 2 - ไปตามซอยหนองมันปา) [ 21/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวศรี 1 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค- ซอยหนองหญ้าม้า) [ 21/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจันทร์ 2 (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยวัดแสงเกษม) [ 10/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ช่วงจากถนนศรีบัวทองไปตามซอยร่วมใจ) [ 10/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนนร่วมศรัทธา - ซอยร่มไทร) จำนวน 1 โครงการ [ 03/11/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 4 รายการ [ 03/11/59 ]
ราคากลางโครงการครุภัณฑ์อุปกรณืสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์ วิทยาอนุสรณ์) จำนวน 4 รายการ [ 03/11/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกการเกษตรกระบะเอนกประสงค์ ขนาดบรรทุก อย่างน้อย 2 ตัน [ 03/11/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (1-31 ต.ค. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 02/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทโธ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยร่มไทร) [ 01/11/59 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) [ 31/10/59 ]
ตกลงราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 18/10/59 ]
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 05/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคงนิล (ช่วงจากถนนราษฎร์สามัคคี - ถนนสวัสดิโยธิน) [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม) จำนวน 6 ชุด เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสนามกีฬา บริเวณภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศและสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ [ 03/10/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (1-30 ก.ย. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 03/10/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (1-31 ส.ค. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 01/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนหาญวงศ์ - ถนนสุทธิศักดิ์) [ 19/08/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสนามม้า (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยสรเดช 2) [ 17/08/59 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) จำนวน 1 โครงการ [ 05/07/59 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 30/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค-ซอยหนองญ้าม้า 1) [ 28/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปลงฟันสำหรับนักเรียน [ 15/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการรางรับน้ำฝนลานคอนกรีตรอบอาคารเรียนทางเดินมีหลังคาคลุมสำหรับนักเรียน และรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก [ 26/05/59 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสุข (ช่วงจากซอยบางนา - ไปตามซอยร่วมสุข) จำนวน 1 โครงการ [ 31/05/59 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559 [ 31/05/59 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยร่มเย็น (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยร่มเย็น) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 16/05/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสุข (ช่วงจากซอยบางนา - ไปตามซอยร่วมสุข) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 10/05/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 10/05/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม (2) [ 09/05/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 09/05/59 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 09/05/59 ]
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) [ 03/05/59 ]
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนจันทวี (ช่วงจากถนนสนามม้า-สะพานลำห้วยตลาด) จำนวน 1 โครงการ [ 25/04/59 ]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันที 2 (ช่วงจากซอยหนองมันปา-ถนน คสล.เดิมซอยหนองแต้) จำนวน 1 โครงการ [ 25/04/59 ]
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขเกษม (ช่วงจากซอยสุขเกษม-ถนนประชาสามัคคี) จำนวน 1 โครงการ [ 21/04/59 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือย มีนาคม 2559 [ 22/04/59 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 22/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสุข (ช่วงจากซอยบางนา - ไปตามซอยร่วมสุข) [ 08/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวศรี 2 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยหนองหญ้าม้า 1) [ 07/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนจันทวี (ช่วงจากถนนสนามม้า - สะพานลำห้วยตลาด) [ 07/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันที 2 (ช่าวงจากซอยหนองมันปลา- ถนน คสล.เดิมซอยหนองแต้) [ 08/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขเกษม (ช่วงจากซอยสุขเกษม-ถนนประชาสามัคคี) [ 07/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 25/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 23/02/59 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดศื้อจัดจ้าง เดือย มีนาคม 2559 [ 31/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหนองหญ้าม้า 1 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม - สุดเขตทางเทศบาลเมืองเดชอุดม) [ 15/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหนองมันปา (ช่วงจากหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ-ไปตามซอยหนองมันปา) [ 15/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาคารนอนหน่วยงาน เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 08/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเต้นท์เสาโครงเหล็ก แบบโค้ง ขนาด 4 x 6 ม. จำนวน 10 หลัง [ 03/02/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังสำนักงานบังคับคดี (ถนนสุรพงษ์ดำริ - ถนนพลอาสา) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 26/01/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและระบบระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน (ซอยบัวทอง - ถนนสุรพงษ์ดำริ) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 26/01/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบัวทอง 2 (ช่วง ถนน คสล.เดิม - ซอยบัวทอง 2) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 26/01/59 ]
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนหาษวงษ์ ถนนประชาศิริ [ 12/01/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 08/01/59 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ห้วงเดือน ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 08/01/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 10 สาย [ 23/12/58 ]
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (สถ.ศพด.2) [ 28/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (สถ.ศพด.2) [ 28/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะบริเวณหาญวงษ์/ถนนประชาศิริ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 09/12/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 07/12/58 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 04/12/58 ]
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558 [ 30/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น (ช่วงจากถนน คสล.เดิมไปตามถนนร่มเย็น) [ 26/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสาธารณประโยชน์ (ช่วงจากซอยเจษฎา-ไปตามทางเทศบาล) [ 26/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการราวเหล็กกันตกพร้อมตอม่อยาว 66 เมตร ถนนบุญจันทร์ [ 26/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยสถลมาร์ค 5 (ช่วงจากซอยสถลมาร์ค-ซอยรัตนะ) [ 26/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างสถานที่พักและปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26/10/58 ]
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน คสล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22/10/58 ]
แบบสรุปราคากลางบัญชีแบ่งงวดงานงวดเงิน โครงการซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 21/10/58 ]
รายงานการประมาณราคาโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะเลขทะเบียน อล 81-6187 จำนวน 1 คัน [ 19/10/58 ]
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน คศล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 E-Auction [ 14/10/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 06/10/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 05/10/58 ]
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน คสล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 08/09/58 ]
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศเทศบาลเมืองเดช [ 08/09/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 [ 19/05/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 [ 19/05/58 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 19/05/58 ]
ประกาศ เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม (ครั้งที่ 2 ) [ 19/05/58 ]
ประกาศ เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อทัศนศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี จ. ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา [ 20/04/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 17/04/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 17/04/58 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม ราคากลาง 639,000.-บาท [ 27/03/58 ]
สอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาหนองแสงใต้ และต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม [ 26/03/58 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดทิ้งหินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ราคากลาง 819,000.บาท [ 24/03/58 ]
สอบราคาโครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 298,096.-บาท [ 12/09/57 ]
สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์นาฬิกาดิจิตดอล LED [ 12/09/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพุฒพัน หมู่ 19 บ้านชัยอุดม [ 12/09/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนฯ (2) [ 10/12/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนฯ [ 10/12/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/10/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบแปลนเลขที่ ช 03/57 [ 31/10/57 ]
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ประชาศิริ ซอย 1 และระบบระบายน้ำ ถ.ประชาศิริ ซอย 2 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 12/09/57 ]
เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 16/06/57 ]
เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุศึกษา [ 03/06/57 ]
เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ครังที่ 2) [ 17/09/56 ]
เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 12/05/57 ]
เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ กระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 19/02/57 ]