สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางสาวปิยธิดา คงหินตั้ง
 
จ่าเอกทศกรรณ ผลาไวย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางสาวภัทรมาศ จันทะสิงห์
นายชาญเดช แก้วหิน
นางอุรารัตน์ โค้งอาภาส
นิติกร
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
จ่าเอกจำลอง ดีเติม
นางสาวแววรัตน์ จันทรภูมิ
นางอรทัย ชมภูพื้น
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานทะเบียน
นักพัฒนาชุมชน
     
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ กอมณี
นางนุจนารถ พันธ์โสรี
สิบเอกพีระโชติ พรหมเกษ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าพนักงานที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย