สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางบุษฎี วงษ์สมโภช
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางสาวกุศล บุญสุขเกษม
 
นางสาวทำนอง คำบุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางกัลย์สุดา หน่อแก้ว
นางสาวจุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์ี
นางสาวอมรรัตน์ ช้างสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
   
นางสาวสุทธกมล ผดุงเวียง
 นางวันดี นามกุล  จ่าสิบเอกคนองเดช ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ