สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

Share
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
นายณัฎฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 

 

พนักงานเทศบาล
     
นายวิวัฒน์ แสงงาม
นายอัคคเดช เคนบุปผา
นายนิวัฒน์ชัย จันทร์พวง
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายสัตวแพทย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
     
สิบเอกพงษ์เทพ แนวชาลี
นางภัสราพร วรรณเทวี
นางสุวจี พรมลาย
เจ้าหน้าที่พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     
   
-ว่าง-
   
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน