สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายสิทธิเดช ประจันทร์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายการโยธาและสุขาภิบาล
 

 

พนักงานเทศบาล
     
นายนพกร ผลขาว
นายกังวานพจน์ ไชยสัตย์
นายธนยศ ...
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
     
   
-ว่าง-
   
เจ้าพนักงานธุรการ