สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

Share
ผู้บริหารส่วนราชการ
     
 
 
 
นายสุริยา จันทะสิงห์
 
 
ปลัดเทศบาล
 
     
 
 
 
นายเทิดทูน คุณภูริปัญญา
 
 
รองปลัดเทศบาล
 
     
ผู้อำนวยการกองงานเทศบาล
     
นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์
นางบุษฎี มะริสะโพชน์
นายสิทธิเดช ประจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 
นายยิ่งยศ ศรีจรูญ
 
นายณัฎฐ์วัฒน์ ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม