สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 17/05/61 ]
รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา [ 02/05/61 ]
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ. 1 [ 24/04/61 ]
ประกาศ เรี่อง เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) [ 27/03/61 ]
ประกาศ เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22/03/61 ]
แจ้งโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 4 ) [ 08/03/61 ]
แจ้งการโอนเงินและแก้ไขเปลื่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3 ) [ 07/03/61 ]
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ 045-362778 ประจำงานป้องกันฯ ชำรุด [ 05/03/61 ]
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล [ 26/01/61 ]
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งต่างสายงาน [ 15/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ [ 26/12/60 ]
ใบสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช [ 10/11/60 ]
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10/11/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 09/11/60 ]
ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฎิบัติการ จำหน่วน 1 ตำแหน่ง [ 09/11/60 ]
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 03/11/60 ]
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 01/11/60 ]
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 11/10/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เนื้องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ได้แจ้งงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า [ 24/09/60 ]
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ 12 สิงหาคม 2560 [ 10/08/60 ]
ประกาศรับโอน (ย้าย) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) [ 11/07/60 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20/06/60 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13/06/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12/06/60 ]
โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 01/06/60 ]
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 24/05/60 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 24/05/60 ]
ประกาศรับสมัครบคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา [ 23/05/60 ]
ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 03/04/60 ]
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/11/59 ]
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 15/06/59 ]
ประกาศสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 จำนวน 11 เรื่อง [ 15/06/59 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 [ 21/09/58 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สี่ ประจำปี 2558 [ 25/08/58 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 [ 20/08/58 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 [ 07/08/58 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สาม ประจำปี 2558 [ 24/07/58 ]
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป [ 24/07/58 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 [ 19/05/58 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญที่สอง ประจำปี 2558 [ 20/04/58 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 [ 17/02/58 ]
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป [ 25/01/58 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สามัญแรก ประจำปี 2558 [ 26/01/58 ]
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 [ 28/04/59 ]
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเดชอุดม [ 27/11/58 ]
ใบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27/11/58 ]
ใบคำขอรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 27/11/58 ]
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2558-2562) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/11/58 ]
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/11/58 ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2559 [ 24/11/58 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/10/58 ]
กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 [ 29/06/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน กองการศึกษา [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน งานรักษาความสงบเรียบร้อย [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน งานการเจ้าหน้าที่ [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนราษฎร [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขฯ [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์ [ 28/07/58 ]
คู่มือสำหรับประชาชน [ 28/07/58 ]
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระแท่นและต่อสัญญาเช่าแท่น ตลาดสดเทศบาล 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 29/06/58 ]
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระแท่นและต่อสัญญาเช่าแท่น ตลาดสดเทศบาล 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 29/06/58 ]
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2557 [ 30/09/57 ]
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2557 (9) [ 30/09/57 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 3/2557 [ 30/09/57 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 2/2557 [ 30/09/57 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาล และขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 4 ครังที่ 1/2557 [ 30/09/57 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2/2557 [ 30/09/57 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาล และขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 3 ครังที่ 1/2557 [ 30/09/57 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 2/2557 [ 30/09/57 ]
เรียกประชุมสภาเทศบาล และขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครังที่ 1/2557 (3) [ 30/09/57 ]
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2557 [ 30/09/57 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครังที่ 3/2557 [ 30/09/57 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) [ 30/09/57 ]
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10/12/57 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 14/11/57 ]
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/11/57 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/11/57 ]
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ [ 03/11/57 ]
ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 [ 16/10/57 ]