สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

    เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเป็น  “เทศบาลเมืองเดชอุดม” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง

เทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 345 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รวมทั้งหมด  8.10  ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมระยะทาง 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 45 กิโลเมตร

อาณาเขต

    หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมลำห้วยขามฝั่งใต้ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนเดชอุดม-อุบลราชธานี ฟากตะวันตก หลัก กม. ที่ 37  พิกัด WB 054509

ด้านทิศเหนือ

 •    จากหลักเขตที่  1  เลียบริมลำห้วยขามฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยขามฝั่งใต้  บริเวณพิกัด  WB 055512  รวมระยะประมาณ  500  เมตร

ด้านทิศตะวันออก

 •    จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ขนานกับทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ตอนเดชอุดม- อุบลราชธานี  ระยะขนาน  500  เมตร  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยตลาดฝั่งใต้  ห่างจากทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2191  ตามแนวตั้งฉากระยะ  500  เมตร  บริเวณพิกัด  WB 083480  รวมระยะประมาณ  4,400  เมตร
 •    จากหลักเขตที่  3  เลียบริมห้วยตลาดฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยตลาดฝั่งใต้  บริเวณพิกัด  WB 095476  รวมระยะประมาณ  1,600  เมตร  รวมระยะทางด้านตะวันออกประมาณ  6,200  เมตร

ด้านทิศใต้

 •    จากหลักเขตที่  4   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ริมลำโดมใหญ่ฝั่งเหนือ  บริเวณพิกัด  WB 092470  รวมระยะประมาณ  750  เมตร  
 •    จากหลักเขตที่  5  เลียบริมลำโดมใหญ่ฝั่งเหนือและริมห่องไฝ่ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  6  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเวียงเกษม  3  ฟากใต้ตรงที่ตัดกับห่องไฝ่  บริเวณพิกัด  WB 077456  รวมระยะประมาณ  2,750  เมตร  
 •    จากหลักเขตที่  6  เลียบริมถนนเวียงเกษม  3  ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงสามแยกถนนเวียงเกษม  3  กับถนนส่งศรีฟากตะวันตก  บริเวณพิกัด  WB 074461  รวมระยะประมาณ  750  เมตร  
 •    จากหลักเขตที่  7  เลียบถนนส่งศรีฟากตะวันตก  ไปทางทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  8  ซึ่งตั้งอยู่ตรงสามแยกถนนส่งศรีกับถนนเวียงเกษม  2  ฟากใต้  บริเวณพิกัด  WB 075462  รวมระยะประมาณ  150  เมตร  
 •    จากหลักเขตที่  8  เลียบริมถนนเวียงเกษม  2  ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  9  ซึ่งตั้งอยู่ตรงสามแยกถนนเวียงเกษม  2  ฟากใต้ ตรงที่บรรจบกับถนนพิชิตรังสรรค์ฟากใต้  บริเวณพิกัด  WB 070463  รวมระยะประมาณ  500  เมตร  รวมระยะด้านใต้ประมาณ  4,900  เมตร

ด้านทิศตะวันตก

 •    จากหลักเขตที่  9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่ตรงสามแยกถนนประชาศิริฟากใต้ตัดกับซอยพชร  บริเวณพิกัด  WB 074477  รวมระยะประมาณ  1,500  เมตร  
 •    จากหลักเขตที่  10  เลียบริมถนนประชาศิริฟากใต้  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่  11  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  ตอนกันทรลักษณ์-เดชอุดม ฟากเหนือ ตรงหลัก  กม.ที่  324.200  บริเวณพิกัด  WB 061481  รวมระยะประมาณ  1,200  เมตร  
 •    จากหลักเขตที่  11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จนบรรจบหลักเขตที่ 1  ระยะประมาณ  3,000  เมตร  รวมระยะด้านตะวันตกประมาณ  5,700  เมตร

เขตการปกครอง

    เทศบาลเมืองเดชอุดมมีพื้นที่เขตการปกครอง 8.10 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 31 ชุมชน  ดังนี้

 

ลำดับที่
ชื่อชุมชน
ลำดับที่
ชื่อชุมชน
ลำดับที่
ชื่อชุมชน
1
ชุมชนบ้านตลาด 1
11
ชุมชนเวียงเกษม 1
21
ชุมชนป่าก่อ 3
2
ชุมชนบ้านตลาด 2
12
ชุมชนเวียงเกษม 2
22
ชุมชนป่าก่อ 4
3
ชุมชนดอนเสาโฮง 1
13
ชุมชนแดนเกษม 1
23
ชุมชนป่าก่อ 5
4
ชุมชนดอนเสาโฮง 2
14
ชุมชนแดนเกษม 2
24
ชุมชนป่าก่อ 6
5
ชุมชนศรีอุดม 1
15
ชุมชนแดนเกษม 3
25
ชุมชนหนองแสงเหนือ 1
6
ชุมชนศรีอุดม 2
16
ชุมชนเมืองใหม่
26
ชุมชนหนองแสงเหนือ 2
7
ชุมชนชัยอุดม 1
17
ชุมชนแสนตอ 1
27
ชุมชนหนองแสงเหนือ 3
8
ชุมชนชัยอุดม 2
18
ชุมชนแสนตอ 2
28
ชุมชนหนองแสงเหนือ 4
9
ชุมชนชัยอุดม 3
19
ชุมชนป่าก่อ 1
29
ชุมชนหนองแสงใต้ 1
10
ชุมชนชัยอุดม 4
20
ชุมชนป่าก่อ 2
30
ชุมชนหนองแสงใต้ 2
31
ชุมชนหนองแสงกลาง

 

สภาพภูมิประเทศ

    สภาพทั่วๆ ไปเป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศเหนือ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่เหมาะแก่การเกษตรและเลี้ยงสัตว์เท่าที่ควร โดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน ได้แก่ บริเวณเลียบลำน้ำโดมใหญ่ และลำห้วยตลาด

สภาพภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 •    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
 •    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
 •    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม

    ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางของอำเภอ ศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างอำเภอต่างๆ ทำให้การพาณิชยกรรม การค้า กิจการคึกคักตลอดวัน จึงทำให้เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านพาณิชยกรรม  การเกษตร และเป็นศูนย์บริการอื่นๆ